С помощта на МОИТЕ ФАКТУРИ вие получавате постоянен и
лесен достъп до информацията за вашите клиенти и фактури

Условия за ползване

последна актуализация: 01.06.2011 г. 

Настоящите правила за ползване се отнасят за сайта МОИТЕ ФАКТУРИ (http://www.moitefakturi.com/) и предлаганите чрез него услуги. МОИТЕ ФАКТУРИ представлява система за онлайн издаване на фактури, дебитни и кредитни известия. МОИТЕ ФАКТУРИ е собственост на Медия Таймс Груп ООД.

Дефиниции
Услуга – Предлаганата от МОИТЕ ФАКТУРИ функционалност за съставяне на фактури, дебитни и кредитни известия
Сайт – Уеб сайта http://www.moitefakturi.com/

Регистрация
За да използвате Услугата вие трябва да сте регистриран потребител. За целта следва да използвате регистрационната форма в Сайта http://www.moitefakturi.com/signup/. Регистрирайки се за Услугата вие гарантирате, че предоставяте пълни и коректни данни и че ще ни уведомявате незабавно за всякакви настъпили промени. Ние си запазваме правото да ви откажем достъп до вашия акаунт, в случай че установим, че дадената от вас информация е невярна. Ние можем да използваме част от тези данни, например вашият имейл, за да комуникираме с вас. Запазваме си правото да ви изпращаме съобщения за нови услуги и/или но не само, информация свързана с Услугата, Сайта и други наши активности.
След регистрация вие получавате достъп до вашия акаунт за сигурността, на който сте персонално отговорни. Вие следва да съхранявате и да не разпространявате информацията за достъп до акаунта си, както и незабавно да ни уведомите, в случай че установите използването му от трети лица.


Възстановяване на стойността
Медия Таймс Груп ООД ви гарантира връщане на платени от вас суми при условия та, описани във FAQ секцията на Сайта. За информация, моля погледнете на http://www.moitefakturi.com/faq/

Промяна на абонаментен план
Вие имате правото да направите промяна на абонаментния план, за който сте регистриран, спазвайки следните условия:
В случай че искате промяна преди изтичане на вече предплатен период, вие можете да поискате преминаване само към по-голям абонаментен план или предплащане за по-дълъг срок. За целта е достатъчно да ни пишете на office@moitefakturi.com като ни кажете каква промяна желаете и да доплатите разликата по новите условия.
В случай че искате да преминете към по-нисък абонаментен план, следва да изчакате изтичането на предплатения период. При плащане за следващия, упоменете в платежното нареждане за кой план плащате и за какъв период.

Отказ от услуга
Вие можете да се откаже от услугата по всяко време. При отказ от услуга ние не възстановяваме вече платени суми за регистрация, освен в случаите по т. Възстановяване на стойността

Отказ или прекратяване на предоставяне на услугата
Медия Таймс Груп ООД има право да откаже или прекрати предоставянето на услуга чрез сайта МОИТЕ ФАКТУРИ. В случай на прекратяване предоставянето на услугата възстановяване на вече платени суми се извършва при условията, описани във FAQ секцията на сайта.

Такси и начини на плащане
С приемането на настоящите условия и при желание за използване на Услугата, вие се задължавате да заплащате такса на Медия Таймс Груп ООД в зависимост от избрания от вас абонаментен план, описан в Сайта http://www.moitefakturi.com/plans/.
Използването на Услугата е лимитирана в зависимост от плана, който сте избрали. За повече детайли относно цените и ограниченията, моля проверете описанието на http://www.moitefakturi.com/plans/.
Плащането се извършва за период от месец или година, съобразно вашето желание. Предоставянето на Услугата се прекратява след изтичане на периода, за който сте платили, докато не подновите плащането.
Преустановяване на Услугата се извършва и при достигане на указаните лимити в избрания от вас план. За да подновите използването на услугата вие следва да преминете на по-висок план.
Всички планове се плащат в български лева по банков път, а обявената стойност е с включено ДДС. За всяко направено от вас плащане ние ви издаваме фактура, която получавате по имейл от office@moitefakturi.com.
Медия Таймс Груп ООД си запазва възможността по всяко време да променя цените и параметрите на абонаментните планове, а новите условия влизат в сила веднага след тяхното публикуване на Сайта. Клиентите, които са с активни планове, запазват старите условия до изтичане на срока, за който са платени или до достигане на указаните в избрания от тях абонаментен план лимити.

Лицензионни права и ограничения
За срока на ползване на Услугата и при спазване на настоящото споразумение, Медия Таймс Груп ООД ви предоставя ограничено, неизключително, непрехвърляемо, без право на преотстъпване и отменимо лицензно право за използване на HTML код и скриптове и свързаните с тях помощни материали и документации (общо наречени Лицензни Права).
Описаните Лицензни Права се предоставят единствено за използване на Сайта и Услугите, по начин описан в документацията, и не дават никакви други права върху тях.
Лицензните Права могат да се използват само във формата и начина, предоставени от Медия Таймс Груп ООД и за целите, описани в настоящото споразумение. Медия Таймс Груп ООД си запазва правото да ги отнема в случай на тяхна некоректна употреба и по начини, различни от предвидените.
Вие нямате право да продавате, преотдавате, отдавате под наем, лизинг или друга форма, както и да използвате Лицензните Права по начин, нарушаващ законите за защита на Авторските и сродни права, нормативни актове и разпоредби.
Вие нямате право да копирате, освен за нуждите за използване на Услугата, да променяте, деасемблирате, декомпелирате или променяте под каквато и да е форма Лицензните Права.
Вие нямате право да предприемате никакви действия върху Авторските Права, с които може да засегне целостта на Услугата.
Вие нямате право да модифицирате или премахвате от никое Лицензно Право линкове, лога, както и друга информация, предоставяна посредством Услугата.
При използване на Авторските Права вие нямате право да нарушавате каквито и да било имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и законни интереси на трети лица като права на собственост, права на интелектуална собственост и други.

Декларация за конфиденциалност
Медия Таймс Груп ООД полага всички усилия вашата лична неприкосновеност да бъде максимално защитена. Сайтът събира ваши лични данни само в количество и степен, необходими за изработване на интернет статистики и изпълнение на задължителните изисквания за предоставяне на Услугата. За повече информация се обърнете към Декларацията за конфиденциалност на адрес http://www.moitefakturi.com/privacy-policy/.

Отговорност на клиента
Вие сте длъжни да спазвате всички изисквания на настоящите правила, както и на изискванията, правилата и политиките обявени на Сайта.
Вие следва да контролирате и сте изцяло отговорни за:
•   всички дейности по защита на достъпа до вашите лични данни, информация за акаунти, потребителски имена и пароли;
•   всички действия, които се извършвате чрез вашия акаунт;
•   вие се съгласявате, че сте отговорни за цялата кореспонденция, която се осъществява чрез вашия акаунт с Медия Таймс Груп ООД без значение кой и по какъв начин е осъществил дадената кореспонденция, както и с всички следствия, произтичащи от нея;
•   вие разбирате и се съгласявате, че Медия Таймс Груп ООД има право, но не и задължение да прилага всякакви средства и легални техники за защита на собствените си интереси и да се предпазва от злоупотреби.

Ограничаване на отговорността
Вие използвате Сайта и предлаганата Услуга на своя собствена отговорност. Ние се стремим цялата информация, съдържаща се в Сайта и предоставяната Услуга да е точна и актуална по всяко време. Въпреки това, Медия Таймс Груп ООД (включително неговите служители, управители, съдружници, свързани с него лица, представители и др.) не носи отговорност за претърпени вреди и/или пропуснати ползи, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на Сайта и Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали, информация и каквито и да е било данни, съхранявани, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез http://www.moitefakturi.com/. Медия Таймс Груп ООД не носи отговорност за причинени вреди и/или пропуснати ползи, настъпили вследствие достъп на трети лица до съхраняваната от Вас информация.

Гаранции и обновявания
Медия Таймс Груп ООД, заявява, че предприема всички необходими мерки за предлагане на качествени Услуги на своите клиенти.
Въпрки това ви уведомява и вие приемате, че Услугата, както и всички предоставени Авторски Права се използват as-is без никакви гаранции, че са лишени от грешки. Медия Таймс Груп ООД си запазва правото, но няма задължения да нанася каквито и да е корекции и промени в Сайта, Услугата и предоставените Авторски Права по всяко време.
Медия Таймс Груп ООД не носи отговорност за временни прекъсвания на Сайта и Услугата, както и за неудобства и щети причинени в следствие от това.

Обезщетения
Вие се съгласявате да предпазвате Медия Таймс Груп ООД, нейните изпълнители, както и техните директори, ръководители, служители и представители от и срещу всякакви искове и разноски, включително адвокатски хонорари, произтичащи от използването на Сайта и Услугата, включително, но не само от вашето нарушение на настоящото споразумение.

Промени в настоящите правила
Медия Таймс Груп ООД си запазва правото по всяко време да нанася корекции или промени в настоящите правила.
Всяка промяна на настоящите правилата се публикува с нова дата на "последна актуализация". Новата версия на правилата влиза в сила от датата на нейната публикация в Сайта.
Вие се задължавате редовно да проверявате правилата за промени и ако продължите използването на Услугата, това автоматично означава, че ги приемате.
 

Допълни разпоредби
Настоящото споразумение замества всички предишни споразумения, писмени или устни договорки, между страните във връзка с предмета на настоящото споразумение.
Настоящото споразумение ще бъде задължително и влиза в употреба в полза на страните и техните правоприемници.
Медия Таймс Груп ООД може да определи правоприемник на настоящото споразумение от своя страна по силата на промяна в собствеността си в резултат на сливане, придобиване или продажба на всички или почти всички активи на дружеството.
Вие се съгласявате, че всяко нарушение на това споразумение може да доведе до непоправима вреда за Медия Таймс Груп ООД и по този начин в допълнение към други средства за защита, които могат да бъдат на разположение, Медия Таймс Груп ООД има право на претенции за справедливо обезщетение.